ul. Szkolna 9, 33-300 Nowy Sącz, 18 444 34 80, sp3_sekretariat@edu.nowysacz.pl, Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin korzystania z bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowym Sączu

Kategoria:

 

Niniejszy dokument określa szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych.

1. Ilekroć w regulaminie mowa o:

a) szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Nowym Sączu

b) uczniu –  należy przez to rozumieć ucznia realizującego obowiązek szkolny  - ujętego w księdze uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowym Sączu

c) rodzicu ucznia – należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego

d) podręcznikach – należy przez to rozumieć podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego w szkolnym zestawie podręczników

e) materiały edukacyjne – należy przez to rozumieć  materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną

f) materiały ćwiczeniowe – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla ucznia służący utrwaleniu przez niego wiadomości i umiejętności

2. Każdy podręcznik zakupiony z dotacji podlega ewidencji bibliotecznej i jest własnością Urzędu Miasta Nowy Sącz.

3. Wychowawca klas 1–3 wpisuje imię i nazwisko ucznia po wewnętrznej stronie okładki, któremu podręcznik jest wypożyczony. Uczeń klasy 4–8 i oddziałów gimnazjalnych uzupełnia tabelkę wpisując imię i nazwisko, klasa, rok szkolny i podpisuje podręcznik.

4. Wypożyczenia podręczników dokonuje nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej na podstawie imiennej listy uczniów.

5. Podręczniki, materiały edukacyjne przekazane szkole w ramach dotacji winny być użytkowane przez okres minimum 3 lat.

6. Podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczane i zwracane w dniu i w godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem odpowiedzialnym za prowadzenie biblioteki szkolnej a wychowawcą klasy.

7. Podręczniki są wypożyczane uczniom nie później, niż do dnia 15 września danego roku szkolnego.

8. Uczniów, których nie będzie w szkole w dniu wypożyczenia/oddawania podręczników, materiałów edukacyjnych są zobowiązani do indywidualnego zgłoszenia się do biblioteki szkolnej.

9. Za zebranie od rodziców podpisanych dokumentów odpowiada nauczyciel wychowawca, a następnie przekazuje do biblioteki.

10. Uczniowie są zobowiązani do używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem do zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny do chronienia go przed uszkodzeniem, zniszczeniem bądź zgubieniem. Każdy podręcznik powinien być podpisany w wyznaczonym miejscu. Należy go oprawić.

11. Za zniszczenie uznaje się działanie, które uniemożliwia dalsze ich wykorzystywanie, a usunąć skutków naruszeń nie da się (np. zalanie książki napojem, poplamienie , trwałe zabrudzenie, porysowanie, rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

12. Zabrania się dokonywania w podręcznikach/materiałach edukacyjnych jakichkolwiek wpisów i notatek.

13. Jeżeli do podręcznika dołączone były płyty CD, mapy, plansze itp. należy je zwrócić wraz z podręcznikiem. Zagubienie tych elementów skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika.

14. Za szkody wynikłe z zagubienia lub zniszczenia podręcznika odpowiada rodzic/prawny opiekun ucznia.

15. Rodzic/prawny opiekun, którego dziecko zgubiło lub uszkodziło podręcznik, uniemożliwiając jego dalsze wypożyczanie zobowiązany jest do zwrotu kosztów podręcznika w sposób wskazany przez dyrektora szkoły.

16. W przypadku zmiany szkoły przez ucznia rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest zwrócić podręczniki do biblioteki szkolnej.

17. Biblioteka prowadzi wydawanie bezpłatnych materiałów ćwiczeniowych, które nie podlegają zwrotowi.

18. Rodzice potwierdzają odbiór podręczników i materiałów ćwiczeniowych na liście, na której podana jest nazwa kompletu i jego wartość.

19. Zobowiązuje się nauczycieli wychowawców do zapoznania uczniów i ich rodziców z niniejszym regulaminem

20. Regulamin podlega ogłoszeniu na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły.

21. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 września 2017.

Zatwierdził Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Joomla!
Accept
Decline