Ułatwienia dostępu

   

ul. Szkolna 9, 33-300 Nowy Sącz 18 444 34 80 sekretariat@sp3ns.edu.pl Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka prywatności

INFORMACJA

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 1 z siedzibą w  Nowym Sączu ul Szkolna 9 – zwany dalej Szkołą.

Adres do korespondencji – jak wyżej

Kontakt z inspektorem ochrony danychjest możliwy za pośrednictwem adresu email – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dane osobowe są przetwarzane przez Szkołę w szczególności

1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit c i lit 3 RODO

- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

-przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi na podstawie ustaw:

 • ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379, z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 45, z późn. zm.) - oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw.
 • przetwarzanie danych osobowych dzieci oraz ich rodziców odbywa się na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170, z późn. zm.).
 • ustawy Kodeks Pracy Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 ze zmianami

2. na podstawie odrębnej zgody (tj. na podstawie art. 6 ust 1 lit a) RODO w celu

 1. przeprowadzenia rekrutacji do szkoły i oddziałów przedszkolnych;
 2. przeprowadzenia rekrutacji do świetlicy oraz prowadzenia jej dokumentacji;
 3. zgłoszenia udziału w zajęciach dodatkowych – pozalekcyjnych;
 4. wzięcia udziału w konkursach i zawodach organizowanych lub współorganizowanych przez szkołę;
 5. przygotowania dokumentacji do Poradni Psychologiczno Pedagogicznej;
 6. wzięcia udziału w wyjazdach, wycieczkach organizowanych przez Szkołę.;
 7. działań informacyjnych i promocyjnych szkoły;
 8. innych celach jasno określonych w zgodzie.

 Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

 1. Prawo dostępu do treści swoich danych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania
 2. Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne
 3. Prawo żądania od Administratora usunięcia danych
 4. Prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
 5. Prawo do przenoszenia danych czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi
 6. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora
 7. Prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO
 8. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeśli jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych jest wyrażona wcześniej zgoda, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Prawa wymienione w pkt 1-6 i 8 można zrealizować m.in. poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych lub poprzez kontakt ze Szkołą – dane kontaktowe podane na początku INFORMACJI z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”

Kategorie odbiorców danych – osoby i podmioty przetwarzające dane w imieniu Szkoły (na rzecz Szkoły)

 1. System Informacji Oświatowej
 2. pracownicy pedagogiczni Szkoły
 3. pracownicy administracyjni Szkoły
 4. organizatorzy konkursów i zawodów
 5. pracownicy PPP
 6. operatorzy pocztowi
 7. firma Vulcan świadcząca usługę (firmy świadczące usługę) przygotowania i utrzymania systemów informatycznych Szkoły

Szkoła nie udostępnia danych osobowych do państw trzecich. Szkoła nie stosuje przetwarzania danych osobowych w sposób zautomatyzowany.

3. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

4. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

- dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

- "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

- "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

- "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

8. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

9. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

10. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.