Ułatwienia dostępu

   

ul. Szkolna 9, 33-300 Nowy Sącz 18 444 34 80 sekretariat@sp3ns.edu.pl Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Zespółu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Nowym Sączu

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Sączu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Nowym Sączu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • zdjęcia nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • plan lekcji publikowany jest w standardzie HTML i nie są spełnione wymagania w zakresie alternatywnego opisu, program do układania planu lekcji nie daje możliwości generowania zgodnego formatu.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ewa Bogdańska
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 184443480

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespółu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Nowym Sączu
 • Adres: ul. Szkolna 9, 33-300 Nowy Sącz
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 184443480

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna Budynków Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Nowym Sączu

Budynek A - Szkolna 9

Ze względu na przeszkody techniczne uniemożliwiające usunięcie barier architektonicznych zapewnia się dostęp alternatywny w postaci wsparcia drugiej osoby. Kontakt 18 444 34 80.

Budynek  B - Szkolna 7

Zapewniona jest dostępność architektoniczna do pomieszczeń wykorzystywanych przez Miejskie Przedszkole nr 2. Dostępność jest zrealizowana poprzez:

 1. zamontowanie pochylni umożliwiającej przejazd wózkiem inwalidzkim.
 2. montaż drzwi o odpowiedniej szerokości umożliwiających przejazd wózkiem inwalidzkim.
 3. zamontowanie urządzeń sanitarnych umożliwiających skorzystanie z nich przez osoby o szczególnych potrzebach.

Ze względu na przeszkody techniczne uniemożliwiające usunięcie barier architektonicznych do pomieszczeń wykorzystywanych przez Szkołę Podstawową nr 3 zapewnia się dostęp alternatywny w postaci wsparcia drugiej osoby. Kontakt 18 441 26 10.

Budynek C - Hala „Na Rurach” 16

Zapewniona jest dostępność architektoniczna do pomieszczeń Hali:

 1. wejście główne zapewnia wjazd osobom na wózku inwalidzkim
 2. zamontowanie pochylni umożliwiającej przejazd wózkiem inwalidzkim przy wejściach bocznych
 3. montaż drzwi o odpowiedniej szerokości umożliwiających przejazd wózkiem inwalidzkim.
 4. zamontowanie urządzeń sanitarnych umożliwiających skorzystanie z nich przez osoby o szczególnych potrzebach.